กิจกรรม 5ส. กลุ่มงานบริหารทั่วไป

กิจกรรม Big cleaning day        5ส. กลุ่มซ่อมบำรุง    5ส. กลุ่มยามรักษาการณ์   5ส. การเจ้าหน้าที่  

5ส. เทคโนโลยีการศึกษา    5ส. ธุรการและประชาสัมพันธ์   5ส. กลุ่มยานพาหนะ    5ส. ธุรการและงานประชุม

line(1).gif (2517 bytes)

Big cleaning day

กิจกรรม 5ส.   กลุ่มงานบริหารทั่วไป
สะสางครั้งใหญ่ ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ หน่วยอาคารฯ

กุมภาพันธ์  2542

p2.jpg (20988 bytes)      p3.jpg (23359 bytes)
           สภาพห้องเก็บของใต้บันไดทางลาด หน่วยอาคารฯ   ก่อนดำเนินการกิจกรรม 5ส.
การจัดวางไม่เป็นสัดส่วน ไม่เป็นระเบียบ มีของที่ใช้และไม่ได้ใช้ปะปนกัน ของหน่วยงานต่าง ๆ

p4.jpg (28130 bytes)     p5.jpg (30761 bytes)

รวมพลัง สะสาง รื้อ วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อแยกส่วนที่ใช้งาน และ ไม่ได้ใช้งาน

p6.jpg (29248 bytes)     p7.jpg (16623 bytes)

บุคลากรทุกหน่วยงานในกลุ่มงานบริหาร ช่วยกันทำกิจกรรม 5ส.

p8.jpg (16775 bytes)   p9.jpg (12954 bytes)

และนี่คือ !   ผลงาน 5 ส  (ระยะที่ 1)     ที่เราภาคภูมิใจ   วัสดุ อุปกรณ์ วางเป็นระเบียบ เป็นสัดส่วน

หยิบก็ง่าย   ดูก็สบายตา    ห้องก็กว้างขวางขึ้น เดินก็สะดวก แถมยังสะอาดน่าอยู่อีกด้วย

p10.jpg (15107 bytes)   

ln01.gif (11170 bytes)

5ส. กลุ่มซ่อมบำรุง

ทาสีตีเส้น บริเวณเครื่องจักรต่างๆ จัดเก็บสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ สะสางของเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน

ในอาคารโรงไฟฟ้า   และ อาคารช่างไม้  มกราคม 2546

s1.jpg (25197 bytes)   s2.jpg (25515 bytes)

            ภาพที่ 1    ทาสีตีเส้นในโรงไฟฟ้า                                             ภาพที่ 2  ทาสีตีเส้นในโรงไฟฟ้า

s3.jpg (24807 bytes)  s4.jpg (21999 bytes)

           ภาพที่ 3 ทาสีตีเส้นในโรงไฟฟ้า                                               ภาพที่ 4  ทาสีตีเส้นในโรงงานช่างไม้

s5.jpg (23111 bytes)   s6.jpg (14854 bytes)

   ภาพที่ 5    ทาสีตีเส้นในโรงงานช่างไม้                              ภาพที่ 6  สะสางสิ่งของที่ไม่ใช้งาน และทำความสะอาด
                                                                                      ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า(MDB) อาคารสตางค์

?s7.jpg (25226 bytes)          s8.jpg (15862 bytes) 

  ภาพที่ 7  ทาสีตีเส้น จัดเก็บสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ                ภาพที่ 8   ทาสีตีเส้นตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า
              ณ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า    

?

                                                                         TOP      BACK