อาคาร.gif (99458 bytes)krea2.gif (4433 bytes)
โทร. 0 7428 7021-2, 0 7428 7057  ภายใน 7021,7022,7057
ขอใช้บริการ งานสาธารณูปโภค ติดต่อ 7021 , รถราชการ 7022 , ห้องเรียนห้องประชุม 7057
 เขียนโดย  E-Mail : syutana@ratree.psu.ac.th        Update 16 Jan 2003
แนะนำ website ทางวิศวกรรม
  www.thaiengineering.com , www.thaibuild.com      รูปรถบัสใหม่

หมวดต่างๆ ของหน่วย
หมวดธุรการ หมวดอาคารสถานที่ หมวดสนาม หมวดประปา/ช่างไม้
ภาระหน้าที่ของหมวด ภาระหน้าที่ของหมวด
ห้องเรียน  ห้องประชุม  
ผังบริเวณคณะวิศวะฯ ผัง มอ.
ภาระหน้าที่ของหมวด ภาระหน้าที่ของหมวด
หมวดรักษาความปลอดภัย หมวดระบบไฟฟ้า หมวดโทรศัพท์/ปรับอากาศ หมวดยานพาหน
ภาระหน้าที่ของหมวด ภาระหน้าที่ของหมวด
ข้อมูลสายและสูตรไฟฟ้า
แนะนำการประหยัดพลังงาน
แบบไฟฟ้าอาคารสตางค์ฯ
การใช้พลังงานไฟฟ้าของคณะฯ
ความรู้เบื้องต้นระบบไฟฟ้า

แผนการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
ภาระหน้าที่ของหมวด
หมายเลขโทรศัพท์ในคณะฯ
LINK ความรู้วิศวฯปรับอากาศ
วิธีประหยัดระบบปรับอากาศ
ภาระหน้าที่ของหมวด

ข้อมูลรถยนต์ราชการ

หมวดงานเขียนแบบ
ภาระหน้าที่ของหมวด
บริการแบบฟอร์ม แบบฟอร์มแจ้งซ่อม              ขอใช้ห้องประชุม         ขอใช้ห้องเรียน
แนะนำบุคลากร
ชื่อ - สกุล

หน้าที่ความรับผิดชอบ


นายประยูร พันธุรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป6
 • รับผิดชอบ หมวดยามรักษาการณ์

 • ออกแบบ เขียนแบบ งานก่อสร้าง
  E-mail : pprayoon@eng.psu.ac.th

สุวรรณ.JPG (4380 bytes)
นายสุวรรณ แก้วพิบูลย์
นายช่างเทคนิค 5
 • รับผิดชอบ หมวดระบบปรับอากาศ และระบบโทรศัพท์
  E-mail :  ksuwan@ratree.psu.ac.th

เจ๊.JPG (3560 bytes)
นางสาวชนิดา ณ นคร
พนักงานธุรการ 5
 • รับผิดชอบ หมวดธุรการ และ หมวดอาคารสถานที่

          E-mail nchanida@eng.psu.ac.th

ยุทธนา.JPG (4432 bytes)
นายยุทธนา เสน่ห์ภักดี
นายช่างเทคนิค 5
 • รับผิดชอบ หมวดระบบไฟฟ้า 

 • ออกแบบ เขียนแบบ งานระบบไฟฟ้า

 • ดูแล รับผิดชอบด้านพลังงาน
  E-mail : yutana.s@psu.ac.th


นางสาววันทนา หนูมาก
พนักงานธุรการ
 • รับผิดชอบ หมวดยานพาหนะ

 • งานด้านธุรการ
  E-mail : nwantana@eng.psu.ac.th


นางสาวมลฤดี  หนูด้วง
พนักงานธุรการ
 • งานด้านธุรการ  ดูแลสโตร์เก็บวัสดุ , เครื่องมือ ของหน่วยอาคารฯ

 •  E-mail molrudee@eng.psu.ac.th

 

เผิน.JPG (3597 bytes)
นายวรัญชิต จิตสุวรรณ
พนักงานขับรถ
 • ขับรถราชการ
 • ดูแล บำรุงรักษา รถที่ได้รับมอบหมาย
 • เบอร์ติดต่อ 01-7675304
ดลชนะ.JPG (3593 bytes)
นายดลชนะ รองสวัสดิ์
พนักงานขับรถ
 • ขับรถราชการ
 • ดูแล บำรุงรักษา รถที่ได้รับมอบหมาย
 • เบอร์ติดต่อ 09-5980015
เบญจะ.JPG (3425 bytes)
นายเบญจะ บินสะหมัน
พนักงานขับรถ
 • ขับรถราชการ
 • ดูแล บำรุงรักษา รถที่ได้รับมอบหมาย
 • เบอร์ติดต่อ 01-0986812
มนตรี.JPG (3198 bytes)
นายมนตรี หีมอะดัม
พนักงานขับรถ
 • ขับรถราชการ
 • ดูแล บำรุงรักษา รถที่ได้รับมอบหมาย
 • เบอร์ติดต่อ 09-6571405
กัลยา.jpg (2232 bytes)
นายกัลยา วรรณศิริ
พนักงานขับรถ
 • ขับรถราชการ
 • ดูแล บำรุงรักษา รถที่ได้รับมอบหมาย
 • เบอร์ติดต่อ 09-7852683 , 09-8776824
สุภาพ.JPG (2404 bytes)
นายสุภาพ คงเจริญเมือง
ช่างไฟฟ้า ชั้น 1
 • ปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้า  
 • งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
บรรจง.JPG (3533 bytes)
นายบรรจง ราชสุวรรณ
ช่างประปา ชั้น1
 • ปฏิบัติงานด้านระบบประปา
 • งานโลหะทั่วไป
เลิศ.JPG (3799 bytes)
นายเลิศ คงสินธุ์
ช่างไม้ ชั้น1
 • งานซ่อมบำรุงเกี่ยวกับงานไม้ อุปกรณ์สำนักงาน
 • งานเฟอร์นิเจอร์
นอง.JPG (2373 bytes)
นายนอง ลัภบุญ
คนงาน
 • งานซ่อมบำรุงเกี่ยวกับงานไม้ อุปกรณ์สำนักงาน
 • งานเฟอร์นิเจอร์
ครื้น.JPG (3974 bytes)
นายครื้น บุญรัตน์
นักการภารโรง
 • ปฏิบัติงานด้านระบบประปา  
 • งานเชื่อมโลหะทั่วไป
สำรวญ.JPG (2749 bytes)
นายสำรวญ หนูรุ่น
คนงาน
 • ดูแลห้องเรียนห้องประชุม
 • งานสโตร์ เบิกจ่าย วัสดุ-อุปกรณ์ ของหน่วยอาคาร
 • ดูแลการใช้รถจักรยานยนต์

          เบอร์ติดต่อ   0 7423 8841  มือถือ 06 289 3866


นายประสิทธ์ แสงแก้ว
คนงาน
 • งานห้องประชุมของคณะทั้งหมด
 • เปิด-ปิดห้องเรียนอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม
หวันหมะ.jpg (3429 bytes)
นายหวันหมะ รัตนญาติ
นักการภารโรง
 • ซ่อมบำรุงระบบโทรศัพท์
 • ซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ
 • ระบบเครื่องไฟฟ้าสำรอง
ประหยัด.JPG (4214 bytes)
นายประหยัด พรหมเพชร
ยามรักษาการณ์
 • รักษาความปลอดภัย
อนันต์.JPG (2797 bytes)
นายอนันต์ พรหมรักษ์
ยามรักษาการณ์
 • รักษาความปลอดภัย
จำนงค์(ยาม).JPG (3310 bytes)
นายจำนงค์ พุทธกูล
ยามรักษาการณ์
 • รักษาความปลอดภัย
จรูญ.JPG (3074 bytes)
นายจรูญ  เต็มนา
ยามรักษาการณ์
 • รักษาความปลอดภัย
สมศักดิ์.JPG (3745 bytes)
นายสมศักดิ์   เพิ่มพูล
ยามรักษาการณ์
 • รักษาความปลอดภัย
สมพร(ยาม).JPG (4081 bytes)
นายสมพร นพสุวรรณ
ยามรักษาการณ์
 • รักษาความปลอดภัย  

 


นายวิรัช  ทองแสน
ยามรักษาการณ์
 • รักษาความปลอดภัย  

 


นายนิพัทธ์  กูลแก้ว
ยามรักษาการณ์
 • รักษาความปลอดภัย  

 


นายธวัชชัย ทองชู

ยามรักษาการณ์
 • รักษาความปลอดภัย  

แนะนำ website ทางวิศวกรรม  www.thaiengineering.com , www.thaibuild.com

back.gif (3274 bytes)