แนะนำการประหยัดพลังงาน

          ปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร ต้องแบกรับค่ากระแสไฟฟ้า ประมาณปีละ 8 ล้านบาท (คณะฯจ่าย 25%จากเงินรายได้) และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และอีกส่วนหนึ่ง คือ การสูญเสีย หรือการรั่วไหลของการใช้พลังงานโดยสูญเปล่า อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้พลังงานแบบเดิมๆ
        ตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้องกรณ์ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันลง 5%   ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านช่วยกันปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงานลงให้ได้ตามเป้าหมาย (5%) ตามคำแนะนำ ดังต่อไปนี้              

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด

เครื่องปรับอากาศ

คอมพิวเตอร์

เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น

โดย  :  ยุทธนา เสน่ห์ภักดี   หน่วยอาคารฯ คณะวิศวะฯ โทร.7021
หากมีข้อมูลเพิ่มเติม หรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ขอความกรุณาแจ้งผู้เขียนด้วยครับ

กลับหน้าหลัก